Vegetarian Restaurants

Govinda
Address: Budapest V. Vigy??z?? Ferenc u. 4.
Website: http://www.govinda.hu

Vegetarium
Address: Budapest V: Cukor utca 3.
Website: http://www.vegetarium.hu

Napf?nyes ?zek
Address: Budapest VII. R??zsa utca 39.
Website: http://www.napfenyesizek.hu/index_eng.html

Wabisabi
Address: Budapest XIII., Visegr??di utca 2.

© 2002-2008 by Budapest Accommodation Service  ::  Private Policy  ::  internet marketing, web design: epokaY.net